Κινητό: +30 6982552405
ΑΜΕΑ (Ατομα Με Αναπηρία)
ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης)

Risotto

Ossobuco alla milanese e risotto allo zaffarano

Ossobuco Milanese served with saffron risotto

$16.45